Kort om kollegialt lärande

Kärnfrågan inom kollegialt lärande är: vad måste vi lära oss för att våra elever ska nå måluppfyllelse?. Att få eleverna att nå målen i skolan är en av hjärtefrågorna för alla lärare – men hur gör man för att ta sig dit? Det finns såklart flera olika tillvägagångssätt, ett av dem är samarbete mellan kollegorna. Att diskutera sinsemellan på en arbetsplats vad som fungerar och inte kan leda till utveckling. I en sådan diskussion får man även möjlighet att ventilera och få hjälp. Något man kanske tidigare inte kunnat få syn på själv blir plötsligt klart och tydligt i kommunikation med andra i samma situation.

En blomstrande arbetsplats där alla trivs är essentiell för ett framgångsrikt arbete. Ta hjälp av varandra och finn stöd hos en kollega! För att eleverna ska klara målen i skolan krävs kunniga lärare. Kunskap är inte något statiskt, utan något som förändras och utvecklas med tiden. Pedagogik kommer i alla möjliga former och kräver ständigt nya förhållningssätt. Kollegialt lärande tillåter det.

I Lill Langelotz avhandling Kollegialt Lärande i Praktiken förklaras hur kollegialt lärande bidrar till att lärare, elever och deras föräldrar får ökat inflytande på undervisningen. Detta samarbete sinsemellan lärare uppmuntrar till en demokratisk skolmiljö, där alla kan och bör bidra.

För att kollegialt lärande ska fungera i praktiken krävs ständig återkoppling, vilket också är ett centralt begrepp när man diskuterar ämnet. Efter att gruppen har diskuterat sig fram till en lösning på ett problem, prövas lösningen för att gruppen sedan i ett tredje steg kan se över resultatet. Ofta krävs en handledare som hjälper gruppen att föra diskussionen framåt. Ofta kan åsikter kring hur man ska lära ut skilja sig åt och visst kan det dyka upp situationer då någon har rätt och någon har fel. Det som är viktigt i de situationerna är att prata om varför något är rätt respektive fel. Det finns ett antal olika mallar att förhålla sig till och applicera, vilken man väljer har med gruppen och situationen att göra. Exempel på mallar kan vara:

  • Learning study
  • Lesson study
  • Learning walks, etc.

Ett gott samarbete lärare emellan ger en ökad trygghet för kollegor och öppnar upp för fler och nya sätt att guida eleverna genom skolgången och mot läromålen. Det öppnar upp för samtal, förbättring och diskussion.

consulting